Blackmagic Web Presenter

Bạn có thể làm cho bất kỳ source video chuyên nghiệp SDI và HDMI nào xuất hiện như một webcam USB để steaming chất lượng cao trên internet.
14,300,000 VNĐ (Full VAT)

H.264 Pro Recorder

Chuyển đổi từ video phát từ bàn trực tiếp thành file SD và HD H.264
14,300,000 VNĐ (Full VAT)