Teranex 2D Processor

Giá: 54.386.000 VNĐ (Full VAT)

Cho phép thực hiện 1089 chuyển đổi up, down, cross cơ bản. Có SD/HD và 3 Gb/s SDI, HDMI và analog in và out. 8 Kênh AES/EBU, 4 kênh balanced analog input và output. Cùng với consumer HiFi audio input.

Tính năng nổi bật

● Standards/Format Converter & I/O Device
● Convert và capture đồng thời
● Up/Down/Cross Format Conversion
● Chuyển đổi tỉ lệ khung hình
● Điều chỉnh kích thước
● 16 Channel Audio Conversion
● Teranex-Patented SIMD Technology
● High-Quality De-Interlacing
● Converts Indistinguishably from Master