//Lấy tiêu đề, nội dung
Teranex Mini 12G-SDI to Quad SDI